Tại sao hiện nay tình trạng ù tai, suy giảm thính lực ngày càng trở nên phổ biến?