Biểu hiện suy giảm thính lực của người cao tuổi như thế nào?